چرا به این گیاه میگن…

چرا به این گیاه میگن… 1- سگ دندان سگ ها بید گیاه را با علاقه ی بی حدی جستجو کرده و به همین علت است که به فرانسه آن را سگ دندان می نامند زیرا سگ ها به حکم غریزه فطری می دانند که وقتی ثقل معده و روده پیدا می کردند این گیاه می […]