9 توصیه برای نگهداری بهتر از جواهرات

9 توصیه برای نگهداری بهتر از جواهرات

فلزات قیمتی را تنها با یك پارچه ویژه پرداخت و یا پارچه نمدی پاك كنـیـد زیـرا …

براي نگهداري از جواهراتتان بايد به نکات مهمي توجه داشته باشيد تا بتوانيد مدت زمان بيشتري از استفاده ي آن لذت ببريد.
هنگام حمام گرفتن و یا شتستشوی دست هـا، جـواهر آلات خـود را در بیاورید چون صابون سبب ایجاد لایه نازك روی جواهر آلات میگردد.
۱) هنگام حمام گرفتن و یا شتستشوی دست هـا، جـواهر آلات خـود را در بیاورید چون صابون سبب ایجاد لایه نازك روی جواهر آلات میگردد.
۲) با جواهر آلات آشپزی نكـنیـد زیـرا گـرمای شـدید و روغــن موجب صدمه زدن به نگین جواهرآلات میگردد.
۳) همواره پس از آرایش و یا عطر زدن جواهر آلات خود را به تن كنید.
۴) فلزات قیمتی را تنها با یك پارچه ویژه پرداخت و یا پارچه نمدی پاك كنـیـد زیـرا حوله و یـا پارچه به خاطر آن كـه گـرد و غبـار را در خــود دارنـد باعث خراش برداشتن جواهر آلات میگردند.
۵) جواهر آلات را از ضربه، مواد شیمیایی، نور خورشید و گرمای شدید محافظت كنید.
۶) در استخر و یا شستشوی ظروف و یا لباسها جواهر آلات خود را در بیاوریـد زیـرا كـلـر سبب تغییر رنگ و یا شل شدن نگین ها میگردد.
۷) جواهر آلات را بمنظور جلوگیری از خراشیده شدن بطور مجزا نگهداری كنید.
۸) نگهداری نقره در یك كیسه در بسته كدر شدن آن را بتعویق می انــدازد. اما هیچگاه مروارید را درون كیسه پلاستیكی قرار ندهید.
۹) بهترین روش تمیز كردن جواهر آلات استفاده از آب و صابون اندك بهمراه یـك مـسـواك نرم می باشد.

منبع: lifemag.ir