هفت عادت مردمان موفق / سری چهارم

هفت عادت مردمان موفق / سری چهارم

بخش چهارم: رشد تدریجی

تعادل در بازسازی

جریان بازسازی فردی باید ذر هر چهار جهت از وجود ما به طور متعادل پیش رود: جنبه جسمی، جنبه معنوی، جنبه ذهنی و جنبه عاطفی – اجتماعی

 

عادت مردان4

جنبه جسمانی

جنبه جسمانی شامل مراقبات کارآمد از جسم خود است. خوردن غذاهای مناسب، استراحت کافی و آرامش و ورزش منظم.

جنبه معنوی

جنبه معنوی هسته اصلی وجود شماست. مرکز وجود، تعهد شما به کل نظام ارزشی خودتان است.

جنبه ذهنی

تحصیلات، ادامه تحصیل و گسترش و گرامی داشتن دانش و گسترش معلومات برای بازسازی ذهنی ضروری است.

جنبه اجتماعی – عاطفی

جنبه های اجتماعی – عاطفی زندگی مت در هم تنیده است، چون زندگی عاطفی ما بیشتر « اما نه فقط» از روابطمان با دیگران سرچشمه می گیرد.

امنیت درونی

امنیت درونی چگونه و از کجا به دست می آید؟ این حس از چگونگی تفکر دیگران ما ییا نحوه رفتار آنها نسبت به ما حاصل نمی شود، از کتاب هایی هم که به دست ما رسیده است سرچشمه نمی گیرد، و به شرایط و موقعیت ما هم ربطی ندارد.

از درون ما می آید، از اصول و الگوهای صحیحی که در اعماق دل و ذهن مان وجود دارد، سرچشمه می گیرد، از همسازی و همنوایی درونی پدید می آید، از زندگی درستکارانه و کاملی سرچشمه می گیرد که در آن عادت های روزمره ما بازتابی از عمیق ترین ارزش های مان باشد.

مارپیچ متعالی

بازسازی یکی اصل است. جریان که ما را برای حرکت در مارپیچ متعالی رشد و دگرگونی توانمند می سازد، پیشرفتی مداوم و همیشگی.

آگاهی موهبتی است که همسازی و هماهنگی وجود ما را در می یابد یا به دوری ما از اصول صحیح پی می برد و ما را به سوی آنها سوق می دهد، البته اگر ورزیده و سامان باشد.

باز هم از درون به بیرون

درگرگونی: دگرگونی راستین از درون به بیرون است. این کار زدودن شاخ و برگ رفتار و منش با روش های سریع اخلاق فردی نیست. این کاری ریشه ای است، چیزی از جنس اندیشه، جوهره وجود و الگوهایی که شخصیت و ویژگی های ما را تعریف می کنند و دیدگاه ها و نگرش ما را به جهان شکل می دهند.

من از امرسون نقل می کنم: «کاری را که مصرانه می خواهیم انجام شود، آسان تر است، نه به این دلیل که ماهیت کار تغییر یافته، بلکه توانایی ما برای انجام آن بیشتر شده است. »

در زندگی با تمرکز بر اصول صحیح و ایجاد تعادل میان عملکرد و افزایش کارایی، در رسالت خلق زندگی کارآمد، مفید و سرشار از آرامش، توانا خواهیم شد… هم برای خودمان و هم برای آیندگان.

برگرفته از کتاب هفت عادت مردمان موفق

اختصاصی: زمات