Address & Contact

Our Address

تهران ، قرچک

Telephone

انجام خدمات درزگیری آسفالت ابر قدرت

انجام خدمات درزگیری آسفالت ابر قدرت : ترك خوردگی یكی از رایج ترین خرابیهایی است كه در روسازی های آسفالتی با آن مواجهمی شویم. این پدیده ممكن است بصورت تركهای منفرد، چند تایی، ‌عرضی، ‌طولی، ‌تركهای بلوكی یا پوست سوسماری حادث شود. به منظور كاهش دادن نفوذ رطوبت، ‌معمولاً ترك خوردگی های عرضی و طولی، توسط درزگیری تركها با ماده ای قیری ترمیم می شوند.

درزگیری آسفالت ابر قدرت زارعی در قرچک تهران

⚡️ پدیده ترك خوردگی اجتناب ناپذیر بوده و بی توجهی به آن منجر به تسریع بیشتر خرابی در سطح رویه روسازی می گردد. تعمیر و نگهداری می تواند به افزایش دوام روسازی كمك نموده و سطح هموارتری را ایجاد نماید.

درزگیری آسفالت ابر قدرت زارعی در قرچک تهران

🔴 روشهای درزگیری:

1- درزگیری به روش مدرن: شامل:
🔰  ترمیم ترك با آب بندی crack sealing:

⚜️ روش ترمیم موضعی به منظور جلوگیری از نفوذ آب و نخاله به درون ترك می باشد كه ممكن است به منظور تمیز نمودن كامل ترك و ایجاد مخزنی برای حفظ و نگهداری ماده آب بند شامل عملیات برش ترك (Routing) نیز بشود و شامل سه روش ترمیم ترك به شرح زیر می باشد:

🔸 تمیز نمودن و آب بندی كردن clean and seal

🔸 اره كردن و آب بندی نمودن saw and seal

🔸 برش دادن و پر كردن ترك rout and seal

درزگیری آسفالت ابر قدرت زارعی در قرچک تهران

🔰  پر كردن ترك crack filling

تفاوت آن با آب بندی ترك بطور عمده در آماده سازی ترك پیش از عمل ترمیم و در نوع ماده آب بندی مورد استفاده می باشد. پركردن ترك غالباً بیشتر برای روسازی های فرسوده تر كه دارای ترك خوردگی نامنظم می باشند بكار می رود.

درزگیری آسفالت ابر قدرت زارعی در قرچک تهران

🔰 تعمیر و ترمیم كامل ترك:Full-depth crack repair

یك روش بهسازی موضعی برای تعمیر تركهایی كه خرابی آنها بحدی گسترش یافته است كه نمی توان آنها را آب بندی نموده ترك خوردگی ثانویه مستلزم پخش مجدد مصالح اساس لایه های زیر می باشد.

درزگیری آسفالت ابر قدرت زارعی در قرچک تهران

2- درزگیری به روش قدیمی

✳️ بطور كلی درزگیری به روشهای سنتی هم از نظر تجهیزات و هم از نظر نوع مواد و مصالح مورد استفاده با مواد و تجهیزات نوین درزگیری تفاوتهای عمده ای دارند. در روشهای سنتی از قیرهای امولسیون، قیرهای محلول و یا قیر خالص و تجهیزات پخش قیر ماشین و یا دستی استفاده می شود. درحالیكه در روشهای نوین از قیرهای اصلاح شده و با استفاده از وسایل و تجهیزات نوین شرایط بهتری را از نظر عملكردی فراهم می كند.

درزگیری آسفالت ابر قدرت زارعی در قرچک تهران

3- جایگاه لکه گیری و درز گیری در سیستم نگهداری روسازی

✳️ درزگیری ترك در روسازی جاده یك روش معمول نگهداری است كه می تواند از خرابی روكش جاده از طریق محدود كردن نفوذ آبهای سطحی در لایه های BASE و SUBBASE جلوگیری كند. این عمل به نگهداری ظرفیت ساختاری روسازی كمك كرده و فرسایش روكش را در آینده محدود می كند.

درزگیری آسفالت ابر قدرت زارعی در قرچک تهران

✳️ طراحی نظام مدیریت روسازی (PMS) در جهت بهینه سازی مدیریت نگهداری و یا بازسازی آسفالت انجام می شود. درزگیری ترك در نظام مدیریت روسازی عموماً یك عمل نگهداری محسوب می شود. پژوهشهای انجام شده توسط سازمانهای مختلف ثابت كرده اند كه درزگیری موثر ترك در روسازی آسفالت بتنی می تواند عمر روسازی را با كاهش میزان فرسایش و هزینه، زیادتر كند.

درزگیری آسفالت ابر قدرت زارعی در قرچک تهران

💠 مزایای درزگیری

🔻 اگر تركهای ایجاد شده در آسفالت درزگیری نشوند نفوذ آب سطحی قدرت لایه های بیس و ساب بیس را كاهش می دهد كه این امر موجب افزایش انحراف و سرعت بخشیدن به خرابی سطح جاده به علت ایجاد ترك های بزرگ تر، ‌فرورفتگی و دست انداز می گردد.

🔻 درزگیری ترك برای جلوگیری از نفوذ آب و نگهداری ظرفیت ساختاری روسازی و در نتیجه كاهش خرابی در آینده می گردد.

درزگیری آسفالت ابر قدرت زارعی در قرچک تهران

🔻 درزگیری ترك به نحو قابل ملاحظه ای موجب كاهش ایجاد فرورفتگی و دست انداز و ایجاد ترك های بیشتر می گردد. دست انداز و ترك های بیشتر در 75 تا 80% تركهای درزگیری نشده ایجاد می شوند. درصورتیكه این رقم برای ترك های درزگیری شده، ‌تنها 1% بوده است. درزگیری موثر تركها از خرابی روسازی در آینده جلوگیری می كند

درزگیری آسفالت ابر قدرت زارعی در قرچک تهران

🔻 درزگیری موثر ترک طول عمر روسازی را افزایش می دهد.درزگیری موجب عقب افتادن خرابی می شود و عمرخدمت دهی روسازی را دست کم به میزان 4 سال افزایش می دهد ، هنگامی که ترک درزگیری شده باشد، ترکهای مورب ساکن باقی مانده و خردشدگی و یا ترکهای فرعی ایجاد نمی شود درحالیکه ترک های درزگیری نشده موجب ایجاد چندین ترک و خرد شدگی می گردند

درزگیری آسفالت ابر قدرت زارعی در قرچک تهران

🔻  عمر روسازی را می توان بوسیله درزگیری موثر ترک میان 2 تا 5 سال افزایش داد و درزگیری یک روش کم هزینه نگهداری پیشگیرانه محسوب می شود

🔻 درزگیری ترک موجب افزایش عمر روسازی راه می گردد و اینکه این روش کم هزینه است زیرا ایجاد افزایش طول عمر از هزینه عملیات تعمیر بیشتر است

درزگیری آسفالت ابر قدرت زارعی در قرچک تهران

به مدیریت : زارعی

 

درزگیری آسفالت ابر قدرت زارعی در قرچک تهران

درزگیری آسفالت ابر قدرت زارعی در قرچک تهران

 

 

 

 

 

انجام خدمات درزگیری آسفالت ابرقدرت زارعی در قرچک تهران , انجام خدمات درزگیری آسفالت , خدمات درزگیری آسفالت در قرچک , خدمات درزگیری آسفالت در تهران , انجام خدمات درزگیری آسفالت در تهران , خدمات درزگیری آسفالت ابرقدرت ,

Reviews

Leave a Review

قیمت
مکان
برخورد
خدمات
کیفیت
Publishing ...
Your rating has been successfully sent
Please fill out all fields
Captcha check failed