آدرس & اطلاعات

Our Address

تهران

شرکت تلفیق دانه

تولید کننده عوامل بیولوژیک و کودهای غنی شده بیولوژیک

✅کود گیاه بان (غنی شده با ریز مغذی ها –زیستی )
کود آلی سوپر رشد (آلی و زیستی )
✅کود آلی سوپر میکروهومی (آلی و زیستی )
کود آلی مایع ماکروهومی (آلی و زیستی )
✅کود آلی مایع هومات ۱۰۰ (آلی و زیستی )
کود آلی رشد بان ۱و۲و۳ (آلی و زیستی )
✅کود آلی به گل (آلی و زیستی -عوامل کنترل بیولوژیک )
قارچ کش تریکو در مین (عوامل کنترل بیولوژیک )
✅حشره کش Bt. H (عوامل کنترل بیولوژیک )
علف کش فوزارین S (عوامل کنترل بیولوژیک )
✅کود زیستی عنی شده (زیستی –طرح ملی )
بسترهای تخصصی غنی شده (خاک کود آلی و زیستی )
✅کود آلی زیستی ۹۰ (آلی و زیست ) با همکاری شرکتهای Hریا زیست کشاورزی وزیست فناوران دشت

به مدیریت آقای ولائی

بازخورد

نگارش یک بازخورد

قیمت
مکان
برخورد
خدمات
کیفیت
Publishing ...
Your rating has been successfully sent
Please fill out all fields