•  زیرسازی
  • قابل شستشو
  • روکش کردن
  • ۳ بعدی