خواص بادمجان

خواص بادمجان

بادنجان غذايى است كه با هر مزاجى سازگار است . فوايد اين گياه آن است كه معده را تقويت مى كند و به رگ ها نرمى مى بخشد. بادنجانى كه در سركه بجوشد و بپزد ادرار را روان خواهد ساخت و براى طحال و كيسه ى صفرا سودمند خواهد بود. امام صادق (ع) فرموده است :
– بادنجان بخوريد زيرا اين گياه بى آن كه به كيسه صفر زيانى ببخشد، صفرا را سود خواهد داد.
بادنجان بخوريد زيرا اين گياه بى آن كه دردى به وجود بياورد درمان درد ديگر خواهد بود. بعد از مصرف بادنجان چند دانه خرما به هضم و جذب آن در بدن كمك مى كند و فوايد آن را در بدن دو چندان مى كند.

بادنجان بخوريد. زيرا بادنجان مرض را از بين مى برد و مرضى در آن نيست .
امام صادق (ع )
يـكى از اصحاب مى گويد امام على نقى (ع )، به يكى از پيشكاران خود فرمود: براى ما بادنجان تهيه كن ؛ زيرا بادنجان در وقت احتياج بدن به مواد گرمى ، گرم ، و در موقع نـيـاز بدن به مواد سردى ، سرد (20) است ، و بطور كلى در همه اوقات و در هر حالى معتدل است .
هنگامى كه رطب رسيد و انگور پخته شد، بادنجان ضررى ندارد.
امام صادق (ع )
بادنجان براى سودا مفيد است و ضررى براى صفرا ندارد.
امام صادق (ع )
بادنجان بخوريد، زيرا بادنجان از مرض برص (پيسى ) بدن را ايمن مى كند.
امام صادق (ع )
هـنـگـامـى كـه مـيـوه درخت خرما رسيد، بادنجان بخوريد؛ زيرا بادنجان در آن موقع ، نور صورت را زياد و رگها را ظاهر و آب پشت (نطفه ) را بسيار مى كند.
امام صادق (ع )
مشهور است كه اصل بادنجان از هند است . خاصيت غذايى بادنجان كم ، ولى ملين و مدر است و مـصـرف آن بـراى بـيـمـاران مبتلا به خنازير و زخم معده توصيه شده است . ميوه نارس بـادنـجـان بـه عـلت داشـتـن ماده اى به نام (سولانين ) سمى است و نبايد آن را مصرف كـرد. بـه بـادنجان خام خاصيت كرم كشى نسبت داده مى شود. تخم بادنجان براى نزله و تنگى نفس بسيار مفيد است .

منبع: atairan.com