فیروزه سنگی آرامش بخش

فیروزه سنگی آرامش بخش

فیروزه در بین جواهرات درجه دوم بهترین سنگ است. رنگ داخلی و خارجی آن یكسان است. این سنگ بر دو نوع است: فیروزه مغربی كه رنگ آن به سبز تبدیل می شود و فیروزه مشرقی كه رنگ آن هیچ زمان تغییر نمی کند.

firoze1

تاثیر فیروزه روی بدن:

فیروزه مفرح معده است. برای رفع سردرد و سرمه آن برای چشم ها بسیار مفید بوده و آن را تقویت می كند. كسانی كه در شب دید خود را از دست می دهند، استفاده از سرمه فیروزه آنان را درمان می كند. اگر مردمك سفید شده و یا هر مورد دیگری در چشم باشد، آن را درمان می كند. استفاده از فیروزه بسیاری از دردهای جسمانی و بیماری های داخلی را درمان می كند. اگر كشنه آن با شهد استفاده شود، صرع را درمان، سنگ كلیه را خارج و بیماری های طحال را بهبود می بخشد.

firoze2

تاثیر فیروزه روی روح و روان:

استفاده از انگشتر فیروزه به قلب آرامش می دهد، خوف و وحشت را از آدمی دور می كند. انسان را در مقابل حوادث برق حفاظت كرده و نمی گذارد كه آدمی در آب غرق شود. جانوران موذی و گزنده را دور می سازد و نمی گذارد كه آنها به آدمی آسیب برسانند. اول ماه جدید زمانی كه به ماه نگاه كردید، به فیروزه بنگرید، بركت و دولت برای شخص آورده و او را بی نیاز می كند. استفاده ازفیروزه آبی رنگ مفیدتر است استفاده ازاین سنگ زینتی در آدمی احساس محبت، عشق، علم و هنر را بیشتر و قلب و چشم را تقویت می كند. فیروزه در اثر تغییرات هوا، زمانی درخشنده و زمانی تار و كدر می شود.

firoze4

firoze5

منبع:www.yjc.ir