ماساژ و درمان درد های استخوانی

ماساژ و درمان درد های استخوانی

متخصص بیماریهای استخوان و ماساژ ستون فقزات با توجه به ساختمان بدن، استخوانها و مفاصل را ردیف می کند. درمان همیشه رضایت بخش نیست، اما احتمال بسیار کمتری را در مقابل در مانهای ماساژ دهنده دارد. متخصصان بیماریهای استخوانی اخیراً راه درمان قابل قبولی را پیدا کرده اند اگر چه بازدهی آن هنوز به راه طولانی وابسته داست. عده ای از متخصصان ماساژ ستون فقرات دست به همان کاری می زنند که فیزیوتراپها انجام می دهند. بر روی قسمتهای ویژه ای ازبدن تمرکز می کنند ، این ادعایشان براین است که قادرند مرهم رقیق، حرارت یا سرما را به کار می برند.

ادعایشان براین است که قادرند درد را دردامنه وسیع ناراحتی ها تنها با دست کاری خارج کنند. اما بیشتر مراکز پزشکی ادعاهای ماساژ دهند گان را با جدیت تکذیب می کنند. ولی در بسیاری از موارد روشهای این ماساژ دهندگان نتایج قابل ستایشی را به بار آورده است. آنها مداوای درد کمر از شیوه ای بهره می برند که از شهرت خوبی بر خوردار است.