مراسم عقد و عروسی ایرانیان

مراسم عقد و عروسی ایرانیان

مراسم عقد و عروسی ایرانی نهایتا برمی گردد به ایران باستان و آئین زرتشت که معمولا بعد از مراسم شیرینی خوران و آشنائی دو خانواده صورتمی‌گیرد. هزینه مراسم عقد وعروسی به عهده خانواده داماد است و در عوض عروس جهاز به خانه دامادمی‌آورد.

مراسم عقدوعروسی

لباسهای عروس و داماد از دیرباز هر دو به رنگ سفید بوده و در این مراسم گل به گردن داشته اند. این رسم آئینی زرتشتی است و هنوز در هند و پاکستان مرسوم است که رنگ سفید سمبل خلوص و پاکی و بیگناهی است.

عقد باید به روی زمین چیده شود و عروس و داماد در پائین سفرهمی‌نشینند. عقد درخانه پدر عروس برگزارمی‌شود. عروس زمانی وارد مجلسمی‌شود که تمامی مهمانها آمده باشند و داماد باید در طرف راست عروس بنشیند که این نیز بازمی گردد به آئینی زرتشتی. برای سفره عقد معمولا از یک تکه ترمه قدیمی که نسل اندر نسل به خانواده عروس رسیده استفادهمی‌شود. معمولا ترمه در وسط یک پارچه سفید قرارمی‌گیرد که وسایل عقدبر روی آن چیدهمی‌شود.

مراسم عقدوعروسی

عقد معمولا عبارتند از
– آئینه بخت و دو شمعدان (که سمبل روشنائی هستند و طبق سنن زرتشتی داماد باید ورودعروس را از آن آئینه ببیند)

– سینی عاطل و باطل که تشکیل شده است از هفت دانه و ادویه. خشخاش – برنج – سبزی
خوردن – نمک (برای دور کردن چشم شیطان) – رازیانه – چای- کندر (برای دور کردن چشمشیطان)

– نان سنگک که معمولا با خط خوش بر روی آنمی‌نویسند “مبارک باد” که همراه با سبزی
و پنیر است. (عروس و داماد باید از آن بخورند تا شادی به خانه آنها بیاید)

– یک ظرف انار یا سیب

– تخم مرغ – بادام – فندق

– گلاب

– شاخه نبات (برای شروع زندگی شیرین)

– منقل آتش (برای دور نگهداشتن چشم بد از عروس)

– سکه طلا

– اسپند

– دستمالی سفید بالای سر عروس (دستمالی که معمولا بر روی سر عروس و داماد گرفتهمی‌شود و با سوزن و نخ هفت رنگ به نشانه بستن دهان خانواده شوهر دوختهمی‌شود)

– دو عد کله قند

– یک ظرف عسل (به مناسبت شروع زندگی شیرین)

– نقل – باقلوا – توت شکری – نا ن برنجی – نان نخودچی – نان بادامی – سوهان عسلی

– قرآن ( که ابتدا از اوستا بجای آن استفادهمی‌شده)

– جانماز
خطبه عقد در حضور بزرگان خانواده خواندهمی‌شود و بعد از آن حلقه‌ها رد و بدلمی‌شود و عسل خوردهمی‌شود. بعد از آن مهمانان نزدیک خانواده به عروس و داماد جواهرات و سکه های طلا هدیهمی‌دهند.

بعد از آن وارد بخش عروسیمی‌شویم میهانان بیشتری اضافهمی‌شوند و معمولا مراسم رقص در این زمان برگزارمی‌شود. بعد از ان عروس و داماد برای صرف شاممی‌روند ومیهمانان به آنها اضافهمی‌شوند. بعد از صرف شام کیک بریدهمی‌شود و عروس و دامادبعد از اتمام مراسم به خانه خودشانمی‌روند.

در حال حاضر برخی عناصر، رسوم و آداب غربی و همچنین پاره ای از سنن قدیمی ایرانی به این مراسم اضافه شده است از قبیل حنا بندان، پاتختی، که مجددا در بین خانواده های
ایرانی خیلی طرفدار پیدا کرده است.

مو و صورت عروس و خانواده ی او، رفتن به ماه عسل، ورود عروس با ماشین تزئین شده باگل، تزئین اتاق عقد همه رسومی است که از آداب غربی به عروسی های کنونی وارد شده است. و تکنولوژی جدید که امکان گرفتن فیلم و ویدئو و دی وی دی را از مراسممی‌دهد ویکی از بخش های مهم عروسی در حال حاضرمی‌باشد. و نهایتا بعضی از رسوم که ریشه آنهامعلوم نیست از کجاست مثل خاموش کردن شمع در شب عروسی با کفش عروس یا گلبرگ که ایننمی‌تواند رسمی زرتشتی باشد چون بی احترامی به آتش است.

یا نمونه ای دیگر رقصی است که جدیدا در هنگام بریدن کیک عروسی معمولا توسط خواهرعروس یا یکی از نزدیکان وی با چاقو نزیک به محل ایستادن عروس و داماد انجاممی‌شود.
و این رقص آنقدر ادامه پیدامی‌کند تا بالاخره چاقو به دست عروس و دامادمی‌رسد وکیک عروسی بریدهمی‌شود. و همچنین تزئینات اتاق عقد و سفره عقد که تمامی بوسیله سلیقه ای شخصی و خانگی معمولا به مراسم اضافهمی‌شود و در بعضی از موارد ازدکوراتور استفادهمی‌شود و یا بصورت آماده خریداریمی‌شود.

منبع: www.beytoote.com