هفت عادت مردمان موفق / سری دوم

هفت عادت مردمان موفق / سری دوم

بخش دوم: تعیین اهداف شخصی

تعریف « پویشگری »

موهبت های خاص انسانی، ما را برتر از حیوانات می سازد. این که تا چه حد این موهبت ها را گشترش دهیم و از آنها استفاده کنیم، ما را در رسیدن به مقام یگانه انسانی یاری می رساند. میان انگیزه و پاسخ، بزرگ ترین توانایی انسان، قرار دارد.

اولین و مهم ترین عادت ِ انسان ِ کارآمد در هر محیط و شرایطی پویشگری است.

عادت مردان2

پیشگام و مبتکر باشید

سرشت اساسی ما، خود عمل می کند نه این که چیزی بر آن تحمیل شود. این امر نه تنها توانایی انتخاب پاسخ متناسب با شرایط را می دهد، بلکه امکان ایجاد شرایط جدید را هم برای ما فراهم می کند.

پیشگام بودن به معنای تحمیل، خشونت و پافشاری نیست، به معنای شناخت مسئولیت در تحقیق مسائل است.

برقراری تعادل طلایی در زندگی دلیل پیشگام بودن و ابتکار است. ایجاد این هفت عادت هم چنین است. با بررسی شش عادت دیگر درخواهید یافت که همه آنها مبتنی بر توانمندی عضلات پویشگری شما هستند. هر کدام از آنها برای عمل کردن مسئولیتی ایجاد می کنند. ما مسئول کارآمدی خودمان هستیم، مسئل خوشبختی خودمان و در نهایت مسئول شرایط زندگی خودمان.

این که بدانیم مسئول هستیم، مسئول کارآمدی و عادت های دیگر و این کارآمدی نیازی بنیادی است.

در ذهن خود به پایان فکر کنید

اساسی ترین روش برای استفاده از شیوه « در ذهن خود به پایان فکر کنید. »، ایجاد تصویر، تصور یا انگاره ای از پایان کارها به عنوان مبنای داوری یا ملاک و مقیاسی است که با آن چیزهای دیگر را بسنجید. با در نظر داشتن این پایان در ذهن، می توانید مطمئن باشید که کارهایی که روزانه انجام می دهید، آن معیار و مقیاس والا و برتری را که در ذهن دارید نقض نمی کند و هر روز از زندگی شما گامی است در جهت رسیدن به آن تصویر کلی که از زندگی خود ترسیم کرده اید.

در ذهن خود به پایان فکر کردن به معنای داشتن درکی روشن از هدف است، به این معناست که به کجا خواهید رفت و از این رو موقعیت خود را بهتر می شناسید، این که اکنون کجا هستید و در نتیجه هر گامی که بر می دارید در مسیر صحیح خود قرار دارد.

بیانِ رسالتِ فردی

در مسیر بهبود خودآگاهی، بسیاری از ما متوجه الگوهای ناکارآمدی می شویم، عادت هایی که عمیقاً در وجود ما ریشه دوانده و بسیار ناشایست اند و با ارزش های زندگی ما کاملاً در تضاد و ناسازگار هستند. ما مسئول و توانا هستیم که از تصور و خلاقیت خود استفاده کنیم و الگوهای جدیدی بسازیم، الگوهایی کارآمد و سازگار با ارزش های عمیق درونی مان و با اصول صحیحی که به این ارزش ها معنا می بخشند.

کارآمدترین روشی که من برای رش « در ذهن خود به پایان فکر کنید » میشناسم، بیان فلسفه یا باور رسالت شخصی است. این روش بر آنچه می خواهید باشید ( شخصیت ) و می خواهید انجام دهید (عوامل و دستاوردها) و ارزش ها و اصولی که این گونه بودن و این گونه انجام دادن بر مینای آن شکل می گیرد، استوار است.

آن چه در مرکز است

هر چیزی که در مرکز زندگی شما قرار دارد، منشاً امنیت، هدایت، آگاهی و توانایی است. این چهار عامل پیوند عمیقی با یکدیگر دارند. امنیت و هدایت صحیح، دانش حقیقی به ارمغان می آورد و آگاهی، عامل یا واسطه ای است برای رها شدن نیرو یا توانایی صریح و بالفعل آن. وقتی این چهار عامل موجود باشد و با هماهنگی و سرزندگی عمل کند، نیروی عظیمی از شخصیت والا می سازد، شخصیتی متعادل و منسجم که به زیبایی هماهنگی دارد.

 عادت مردان3

شناخت اهداف و نقش ها

اهداف و نقش ها به رسالت شخصی شما جهتی منسجم و منظم می دهند. اگر هنوز به رسالت شخصی خود پی نبرده اید، بهترین موقعیت برای شروع همین حالاست. فقط باید اهداف مختلف زندگی خود را بشناسید و در هر زمینه یک ، یا دو یا سه نتیجه مهم را که احساس می کنید باید به آن برسید، انتخاب نمایید تا دورنمایی کلی از زندگی و احساسی از قرار گرفتن در مسیر صحیح پیدا کنید.

نیروی اراده مستقل

علاوه بر خودآگاهی، تخیل و آگاهی، چهارمین موهبت انسانی – اراده مستقل- به راستی مدیریت فردی را ممکن می سازد. در زندگی روزمره مقدار بهره گیری از اراده مستقل متناسب با کمال شخصیتی ما، خود را نشان می دهد. رسیدن به کمال اساساً ارزشی است که خواستار آن هستیم. در واقع کمال، توانایی ایجاد و حفظ تعهد به خودمان است، این که ذهنیت مان را عملی کنیم، کمال افتخار به خویشتن انسانی است، بنیادی ترین بخش اخلاق فردی و جوهره رشد پویشگرانه.

مدیریت زمان

اساسی یهترین نوع تفکر درزمینه مدیریت زمان در همین یک جمله بیان می شود:

تنظیم و اجرای اولویت ها.

واسپاری

ما تمام کارهایی را که باید انجام دهیم از طریق واسپاری عملی می سازیم، با واسپاری به زمان، یا به دیگران. اگر امور را به زمان واسپاریم، به کارایی فکر می کنیم و وقتی به افراد دیگر وا می سپاریم، به کارآمدی اندیشیده ایم. واگذاری مسئولیت به افراد زبده و کارآزموده این امکان را برای شما فراهم می آورد تا انرژی خود را در فعالیت های مهم تری به کار بندید. واسپاری به معنای رشد، هم از نظر شخصی و هم از نظر سازمانی است.

اعتماد والاترین انگیزه انسانی و باعث بروز بهترین ویژگی ها در افراد می شود، اما این امر نیاز به زمان و شکیبایی دارد و نباید از لزوم تربیت و آموزش افراد برای افزایش ظرفیت و توان اعتماد پذیری آنها صرفنظر کرد.

برگرفته از کتاب هفت عادت مردمان موفق

اختصاصی: زمات