هفت عادت مردمان موفق / سری سوم

هفت عادت مردمان موفق / سری سوم

بخش سوم: ایجاد ارتباط

الگوهای همبستگی

وقتی مستقل، یعنی پویشگر و پیرو اصول و ارزش های صحیح شدیم و توانستیم بر مبنای اولویت های مان در زندگی با استفاده از واسپاری برنامه ریزی و عمل کنیم، در این مرحله است که می توانیم همبستگی را انتخاب کنیم. می توانیم روابطی سرشار، ماندگار و بسیار پویا با دیگران برقرار سازیم.

حساب بانکی عاطفی

بگذارید شش سرمایه ای که حساب بانکی عاطفی را انباشته می سازد ، نام ببرم.

درک دیگران: تلاش برای درک واقعی فرد دیگر، شاید یکی از مهم ترین سرمایه های شما و پیش درآمدی برای هر بازگشایی سرمایه دیگری باشد.

توجه به جزئیات: مهربانی ها و محبت های پیش پا افتاده بسیار مهم هستند. بی احترامی، بی مهری و حتی بی علاقگی باعث کم شدن مقدار قابل توجهی از سرمایه شما خواهد شد. در رابطه با انسان های دیگر چیزهای کوچک نقش های بزرگی ایفا می کنند.

پایبندی به تعهدات: وفاداری یا تعهد به قول و قرارها  یکی از بزرگ ترین سرمایه های شخصی است و خلف وعده و یا نادیده انگاشتن تعهدات ضرر هنگفتی به سرمایه شما وارد می سازد.

مردم به قول ها و تعهدات دل می بندند، به خصوص به تعهداتی که اساس زندگی آنها را تشکیل می دهد. عدم شفاف سازی انتظارات و توقعات و یکی از دلایل مشکلاتی مه در روابط انسان ها پدیدار می شود، ریشه در ناسازگاری و ابهام در انتظارات ما از اهداف و خواسته هایمان دارد. ما با فرض این که انتظارات مان را دیگران به خوبی فهمیده اند و در جهت عملی شدن آنها با ما همکاری خواند کرد، شرایط بسیار بدی را در روابط خود با آنان به وجود می آوریم.

ابراز بزرگواری:  بزرگواری و رفتار درست و شایسته موجب اعتماد می شود و اساس سرمایه های دیگر را تشکیل می دهد. بزرگواری شامل صداقت و درستی هم می شود، اما ارزشی فراتر از آن دارد.

وقتی از حسای بانکی عاطفی تان سرمایه ای کم می کنید، باید عذرخواهی کنید و این کار را صمیمانه و صادقانه انجام دهید.

روابطِ میان فردی

روش برنده: برندگی فقط یک روش نیست، بلکه فلسفه کامل روابط انسانی را می سازد. در اقع یکی از شش الگوی رابطه انسانی است.

الگوهای دیگر عبارت اند از:

برنده – بازنده، بازنده – برنده، بازنده – بازنده، برنده – برنده و یا فقدان هر نوع ارتباط .

برنده – برنده: این الگو زندگی را به صورت مشارکت می بیند و نه رقابت. بیشتر افراد به مفاهیم و تقسیم بندی های متضاد و مخالف یا بکدیگر می اندیشند. قوت و ضعف، خشونت و بی رحمی یا نرمی و مهربانی ، برنده یا بازنده، اما این نوع تفکر اساساً نادرست است. بیش از آن که بر مبنای اصول باشد بر مبنای قدرت و موقعیت استوار است. برنده – برنده بر مبنای الگویی قرار دارد که همه چیز را برای همه مهیا و در دسترس می داند و موفقیت یک فرد به قیمت شکست یا ناکامی دیگری تمام نمی شود.

برنده – برنده ، همیشه به راه حب سومی باور دارد. این راه من یا تو نیست، راه عادت افرادی است که توانایی همبستگی دارند. این ر.ش بهتری است ، راهی برتر.

شیوه تفکر برنده – برنده تلاش و موهبت های فردی هر یک از افراد را ارج می نهد  بر خودآگاهی، تخیل، آگاهی و اراده مستقل در روابط با دیگران تاکید می ورزد. این روش باعث یادگیری و تاثیر و بهره گیری متقابل نیز می شود.

جنبه های مختلف برنده – برنده

ما به طور مامل به چیزی که می خواهید دست خواهید یافت. اگر می خواهید به هدف های خود برسید و ارزش هایی را که برای تان اهمیت دارد عملی کینی، باید برای این ارزش ها و اهداف نظام پاداشی تعریف کنید.

اگر این نظام به طور اصولی تعریف و تبیین نشود، شما مطابق باورها و حرف های تان عمل نخواهید کرد.

جوهره اصلی گفتگوی اصولی، جدا کردن فرد از مسئله است. تمرکز بر علایق و موارد مورد نظر، نه بر موقعیت ها  شرایط و ایجاد امکاناتی برای دستاورهای مشترک و پافشاری بر معیارهای واقع بینانه بلکه معیارها و اصول عینی که هر دو طرف در مورد آنها اتفاق نظر داشته باشند.

رابطه همدلانه و عاطفی

اگر بخواهم تمام آن چیزی که در زمینه روابط بین فردی می دانم در یک جمله بسیار مهم خلاصه کنم باید بگویم: در درجه اول در پی درک دیگران باشید تا شما را به خوبی درک کنند. این اصل کلید رابطه کارآمد بین افراد مختلف است.

تشخیص پیش از نجویزپهر چند ممکن است این کار دشوار و پر مخاطه باشد، اما ابتدا سعی کنید بفهمید یا تشخیص دهید، پیش از آن که تجویز کنید. این اصل در بیشتر زمینه های زندگی صحیح بوده و نشانه کمال تجربه است.

پیش از برخورد با هر مسئله ای، پیش از ارزیابی، تجویز و ارائه راه حل، پیش از آن که تلاش کنید نظرات خود را مطرح کنید، سعی کنید بفهمید.

این عادت قدرتمند، همبستگی کارآمد است.

همکاری

اشتراک مساعی و همکاری جوهره اصلی رهبری اصول گراست. شیوه بنیادین تربیت اصول گراست. این امر والاترین و برترین نیروهای درون افراد را آشکار ، متحد و رها می سازد.

همکاری و تشریک مساعی چیست؟ تعریف ساده آن یعنی کل، بهتر و برتر از جز است.

اساس همکاری در ارزش نهادن بر تفاوت هاست. احترام به این تفاوت ها، تقویت توانایی و جبران ضف ها و کاستی هاست.

همکاری  مشارکت مانند این است که افرادی به صورت گروهی و جمعی تصمیم بگیرند الگوها و روش های کهنه را کنار گذارده و روش های نوینی تنظیم و تدوین کنند.

ماهیت همکاری و مشارکت در ارج نهادن به تفاوت هاست. تفاوت های فکری، عاطفی و روانی میان افراد و کلید ارج نهادن به این تفاوت ها درک این نکته است که تمام  افراد جهان را ه آن طور که هستند، بکه آن طور که می خواهند می بینند.

فردی که به راستی کارآمد باشد، فروتن و متواضع است و محدوده های بینش و  ادراک خویش را به خوبی می شناسد و موهبت های عظیمی را که در تقابل و کنش با قلب و ذهن انسان های دیگر به دست می آورد، بسیار ارزشمند می شمارد.

همکاری و مشارکت عادتی کارآمد و اصلی درست است. این الگو سرآمد دستاوردهای تمام عادات گذشته قرار می گیرد. این کارآمدی در واقعیت اتکای متقابل و همبستگی است. این همان کار گروهی و تلاش جمعی برای ایجاد یگانگی و خلاقیت با انسان های دیگر است.

 

برگرفته از کتاب هفت عادت مردمان موفق

اختصاصی: زمات