17 تفاوت در استراتژي افراد ثروتمند و افراد فقیر

17 تفاوت در استراتژي افراد ثروتمند و افراد فقیر

افراد ثروتمند و فقير در رفتار و طرز فكر و نگرش خود تفاوت هايي دارند . كه باعث تفاوت سطح زندگي آنهادر بلند مدت مي شود. در اين نوشتار تلاش شده است تفاوت هاي استراتژي هاي فردي آنها مقايسه شود.

تفاوت اول:

افراد ثروتمند معتقدند: من خودم زندگی خودم را می سازم.
افراد فقیرمعتقدند: زندگی برای من تصادفی پیش می آید.

تفاوت دوم:

افراد ثروتمند با هدف برنده شدن بازی می کنند.
افراد فقیر با هدف بازنده نشدن بازی می کنند.

تفاوت سوم:

افراد ثروتمند تعهد به ثروتمند شدن را دارند.
افراد فقیر آرزوی ثروتمند شدن را دارند.

تفاوت چهارم:

ثروتمندان گسترده و بزرگ می اندیشند.
فقیران محدود و کوچک می اندیشند.

تفاوت پنجم:

ثروتمندان بر روی فرصتها تمرکز می کنند.
فقیران بر روی موانع تمرکز دارند.

تفاوت ششم:

افراد ثروتمند افراد ثروتمند و موفق را دوست دارند.
افراد فقیر از ثروتمندان بیزارومتنفر هستند.

تفاوت هفتم:

ثروتمندان با آدمهای مثبت و موفق معاشرت می کنند.
فقرا با آدم های منفی و شکست خورده معاشرت می کنند.

تفاوت هشتم:

ثروتمندان مشتاق تبلیغ خود و ارزشهایشان هستند.
فقیران اشتیاق به تبلیغ خود و ارزشهایشان ندارند.

تفاوت نهم:

افراد ثروتمند مشکلات خود را کوچک و حل شدنی می دانند.
افراد فقیر مشکلات خود را بزرگ و حل نشدنی می پندارند.

تفاوت دهم:

ثروتمندان گیرنده و درخواست کننده های عالی هستند.
فقرا گیرنده و درخواست کننده های ضعیفی هستند.

تفاوت یازدهم:

ثروتمندان ترجیح می دهند تا براساس نتایج و عملکرد پول دریافت کنند.
فقیران ترجیح می دهند تا براساس زمان و مدت پول دریافت کنند.

تفاوت دوازدهم:

ثروتمندان به ” همه با هم” می اندیشند.
فقیران به” این یا آن ” می اندیشند.

تفاوت سیزدهم:

ثروتمندان روی ارزش خالص دارایی خود تمرکز می کنند.
فقیران روی درآمد شغلی خودشان تمرکز دارند.

تفاوت چهاردهم:

افراد ثروتمند پولهایشان را بدرستی اداره و مدیریت می کنند.
افراد فقیر پولهایشان را نادرست اداره و مدیریت می کنند.

تفاوت پانزدهم:

ثروتمندان کاری می کنند که پول برای آنها کارکند.
فقیران طوری هستند که برای پول کار می کنند.

تفاوت شانزدهم:

ثروتمندان برخلاف ترسی که دارند اقدام می کنند.
فقیران به ترس اجازه می دهند که متوقفشان کند.

تفاوت هفدهم:

افراد ثروتمند همیشه درحال یادگیری و رشد هستند.
افراد فقیرفکرمی کنند که همه چیز را می دانند.

منبع : هنر مديريت