موسسات کاریابی داخلی چه وظایفی به عهده دارند؟

به استناد مفاد مندرج در ماده 19 آیین نامه اجرایی دفاتر مشاوره شغلی و کاریـابی هـاي غیـر دولتـی، عمـده تـرین وظایف موسسات کاریابی داخلی به شرح ذیل می باشند:

الف- شناخت بازارکارداخلی

ب- راهنمایی ومشاوره شغلی جویندگان کار و کارفرمایان

پ- شناسایی فرصتهاي شغلی داخلی در محدوده استقرار فعالیت موسسه کاریابی

ت- معرفی و بکارگماري کارجویان واجد شرایط در واحدهاي پذیرنده

ث- تهیه گزارش هاي تخصصی دوره اي مربوط به بازار کار محدوده فعالیت موسسه کاریـابی و ارایـه آن بـه مراجـع ذیربط

ج- راهنمایی و معرفی جویندگان کار فاقد مهارت به مراکزآموزش فنی و حرفه اي به منظـور فـرا گـرفتن مهارتهـاي مورد نیاز بازار کار با هماهنگی اداره کل استان

چ-ورود اطلاعات بازار کار به شبکه ملی بازار کار به صورت به هنگام وبهره برداري از اطلاعات آن

ح- ارسال به موقع اطلاعات و آمار عملکرد ماهانه به اداره کل استان براساس ضوابط وزارت

خ- حفظ ونگهداري اطلاعات شغلی و هویتی جویندگان کار

د- استفاده از شبکه ملی سراسري بازار کار

ذ- هماهنگی با سازمان آموزش فنی و حرفه اي کشور به منظـور توسـعه دوره هـاي آموزشـی متناسـب بـا نیازهـاي داخلی وخارجی

ر-مبادله اطلاعات با سایر موسسات کاریابی به منظور تامین نیروي کار مناسب کارفرمایان

شرایط مورد نظر متقاضیان تاسیس دفترکاریابی داخلی به شرح ذیل می باشند:

1-تابعیت دولت جمهوري اسلامی ایران و تدین به یکی از ادیان رسمی 2 -نداشتن سابقه کیفري موثر به تایید مراجع ذیصلاح 3 -دارابودن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم براي آقایان 4 -داشتن حداقل سن30 سال تمام 5 -دارابون مدرك تحصیلی حداقل لیسانس ترجیحا در یکی از رشته هاي علـوم اقتصـادي، مـدیریت، حقـوق، علـوم تربیتی، روانشناسی، مشاوره راهنمایی شغلی، جامعه شناسی و خدمات اجتماعی تبصره:موسسات ایجاد کاریابی تخصصی ،علاوه بر داشتن مدرك تحصیلی حداقل کارشناسی در رشته هاي مرتبط بـا حوزه فعالیت،لازم است با قوانین ومقررات حوزه تخصصی آشنا باشند. 6-ارائه گواهی مربوط به گذراندن دوره هاي آموزشی آشـنایی بـا قـوانین ومقـررات بازارکـار و کاریـابی از موسسـات آموزشی معتبر 7 -داشتن سابقه وتجربه کاري در زمینه فعالیت کسب وکار حداقل به مدت 5 سال 8 -اشخاص حقوقی متقاضی فعالیت در چهارچوب این آیین نامه باید موضوع فعالیـت خـود را در اساسـنامه شـرکت ثبت نمایند.

متقاضیان درصورت دارا بودن شرایط فوق الذکر می توانند درخواست خود راجهت بررسی وطرح درهیات اسـتانی بـه ادارات کل تعاون،کار ورفاه اجتماعی استان ذیربط ارائه نمایند.

درصورت شکایت از موسسات کاریابی به کجا می توان مراجعه کرد؟

درصورت بروز هرگونه تخلف و شکوائیه از دفاتر کاریابی جهت رسیدگی می تـوان بـه ادارات کـل تعاون،کـار ورفـاه اجتماعی استان مربوطه و یا ادارات کار شهرستانهاي تابعه مراجعه کرد.

Showing 5 from 5 Items

Toggle Filters
Count
Sort by
Order

خدمات کاریابی نیروی انسانی آتیه سازان ✅اگر نمیخواهید درگیر دغدغه ها و پیچیدگی های استخدام نیروی جدید شوید، می توانید تخصص، مهارت و شرایط مورد نیاز خود را به ما اعلام کنید تا در فرصتی مناسب بهترین نیروی کار را برای شما پیدا کنیم و بعد از انجام مصاحبه…

دفتر تامین نیروی انسانی حسام ✅ پذیرش تعدادی افراد برای جذب نیرو در رستوران ، فست فود ، قهوه خانه و سفره خانه ، سوپرمارکت و کلیه مشاغل دیگر با جای خواب

هولدینگ کارینو رویال  ✅ گروه کارینو رویال از سال۱۳۸۲کار خور را در صنعت قطعات خودروشروع کرد ✅ عمده فعالیت این گروه تهیه وتوزیع قطعات یدکی موتور سیکلت و رساندن مستقیم کالای با کیفیت ،همراه قیمت مناسب به دست مصرف کننده دراستانهای مختلف کشوربود