آموزشگاه علوم پزشکی نخبگان جزوات آموزشی، آزمون، کلاس، مشاوره تخصصی و عمومی

گروه آموزشی نخبگان دکتر دعایی (دکترای تغذیه شهید بهشتی)