Address & Contact

Our Address

رشت، یخسازی، ابتدای بلوار شهید افتخاری

آموزشگاه گیل پژوهان

آموزش کشاورزی

آموزش امور مالی و بازرگانی

خدمات آموزشی

به مدیریت آقای علی حسین زاده

 

 

 

 

آموزشگاه در رشت، آموزشگاه گیل پژوهان در رشت، آموزش کشاورزی در رشت، گیل پژوهان در رشت