Address & Contact

Our Address

رضوانشهر ، خیابان بسیج ، کوچه مهرآیین ، دبستان مهرآیین

دبستان غیرانتفاعی مهرآیین در رضوانشهر

-آموزش زبان زیبای فارسی
-آموزش مفاهیم پایه ریاضیات و علوم تجربی
-آموزش مفاهیم علوم اجتماعی
-آموزش مفاهیم پایه دینی و اعتقادی
-آموزش زبان انگلیسی به سیستم مدارس بینالملل و به شیوهی زبان مادری و داستان محور
-آموزش مقدماتی رایانه
-آموزش مهارتهای زندگی و فلسفه برای کودکان
-آموزش تحقیق و پژوهش
-آموزش شطرنج
-توسعه ی خالقیت با بر گزاری کالسهای LegoEducation
-آشنایی با فرهنگ و ادبیات کهن)مثنوی خوانی،
-سعدی خوانی، شاهنامهخوانی و..(
-هنر و خالقیت
-تربیت بدنی و بازیهای دبستانی و سنتی
-کاربرد سیستم مشارکت با اولیاء در تدریس
-تغذیه مناسب به همراه آموزش هنر تغذیه
-ارائه دروس با استفاده از سیستم هوشمند

 کلاس های آموزش قرآن و مفاهیم
 آموزش کامپیوتر
 آمـوزش ارزش های فردی و مهارت های زندگی
 مشـاوره های فردی و رفتاری تحصیلی
 کارگاه های آموزش خانواده
 پایش منظم پیشـرفت تحصیلی
 تبییــن نتایــج آمــوزش از طریــق ارائــهی کارنمــای
کیفــی
 آزمون های هماهنگ کشوری
 آمــوزش پیشــرفته علــوم پایــه بــه منظــور آمادگــی
ورود بــه مراکــز اســتعداد هــای درخشــان و مــدارس
برتر
 آمـوزش زبـان انگلیسـی بـر اسـاس سیسـتم مـدارس
بیـن الملـل
 توانایــی شــرکت در آزمــون هــای دانشــگاه کمبریــج
)PET، KET، YLE )در ســطح کــودکان
 تولید محتوای آموزشی و آموزش دروس پایه

به مدیریت : خانم نسرین دارسرائی.