ساخت ماشین آلات برنجکوبی،دستگاه بسته بندی و پوست کن شالی میهن ماشین خزر در گیلان

Manufacturing rice threshing machines, packing machine and peeler for the Caspian machine in Gilan

为吉兰的里海机器制造脱粒机、包装机和削皮机

?رزومه شرکت:?

شرکت میهن ماشین خزر در سال ۱۳۷۷ هجری شمسی در زمینه طراحی و ساخت ماشین آلات صنعتی شالیکوبی (برنجکوبی) صنایع وابسته به برنج و حبوبات و صنایع بسته بندی در استان گیلان شهرستان تالش به مدیریت مهندس احمد طالبی شروع به فعالیت نموده و در سال ۱۳۸۰ هجری شمسی با همکاری و مشارکت آقای قاسم (سینا) طالبی در پی توسعه محصولات تولیدی اقدام به تولید دستگاه های صنعتی و شالیکوبی (برنجکوبی) الک برنج و حبوبات وغلات و انواع آسیاب و بالابر (الواتور) و نوار نقاله و کلیه ماشین آلات خطوط تولید برنج نموده است.

?Company resume: ?

Mihan Machine Caspian Company started its activities in 1998 in the field of design and manufacture of industrial rice threshing machines (rice threshing) related to rice, cereals and packaging industries in Gilan province, Talesh city, under the management of Ahmad Talebi, and in 2001 Shamsi with the cooperation and participation of Mr. Ghasem (Sina) Talebi, following the development of production products, produces industrial machines and rice mills (rice mills), rice sieves, cereals, all kinds of mills and elevators (conveyors), conveyors and all machines of rice production lines. Has done.

?公司簡歷:?

Mihan Machine Caspian Company 於 1998 年在艾哈邁德·塔萊比 (Ahmad Talebi) 的管理下,在吉蘭省塔萊什市開始設計和製造與大米、穀物和包裝行業相關的工業水稻脫粒機(大米脫粒)領域的活動。 Shamsi 在 Ghasem (Sina) Talebi 先生的合作和參與下,隨著生產產品的開發,生產工業機器和碾米機(碾米機)、米篩、穀物、各種碾米機和升降機(輸送機)、輸送機和大米生產線的所有機器。已經完成。

❇️سورتینگ چیست ؟

? سورتینگ اصطلاحي به معناي درجه بندي و دسته بندي محصولات است. در واقع، سورتينگ محصولات کشاورزي به درجه بندي انواع ميوه ها و ساير محصولات کشاورزي براساس اندازه، رنگ، شکل ظاهري و ساير عوامل و جداسازي ناخالصي ها، ميوه ها و محصولات خراب و فاسد شده اطلاق مي شود در بيشتر موارد، سورتينگ، مقدمه اي براي بسته بندي محصول کشاورزي است؛ ضمن اينکه در بازارهاي ميوه و تره بار جوامع مدرن، به طور تقريبي تمامي ميوه ها و سبزي ها به صورت سورت و ليبل گذاري شده عرضه مي شوند و اين امر سبب تشخيص آسان تر کيفيت محصول توسط مشتري شده و توزيع و عرضه منظم تري را به دنبال خواهد داشت امروزه علم و فناوري سورتينگ و تجهيزات مربوطه به درجه بندي و دسته بندي انواع محصولات کشاورزي در جوامع پيشرفته به حدي پيشرفت نموده است که در اکثر واحدهاي بزرگ کشاورزي و يا در مجاورت آنها انواع تجهيزات سورتينگ يافت مي شود که اين امر سبب تسهيل بسته بندي اوليه و حمل و نقل محصول نيز شده و ارزش افزوده بيشتري نصيب کشاورزان اين کشورها خواهد كرد.

What is sorting?

 Sorting is a term meaning the grading and classification of products. In fact, sorting of agricultural products refers to the grading of fruits and other agricultural products based on size, color, appearance and other factors and the separation of impurities, spoiled and rotten fruits and products. In most cases, sorting is an introduction. It is for packaging agricultural products; Meanwhile, in the fruit and vegetable markets of modern societies, almost all fruits and vegetables are offered in sorted and labeled form, and this makes it easier for the customer to recognize the quality of the product and to distribute and supply it more regularly. Today, the science and technology of sorting and related equipment for grading and classification of various agricultural products in advanced societies has advanced to such an extent that in most large agricultural units or in their vicinity, various sorting equipment can be found, which facilitates Initial packaging and transportation of the product has also been done and will add more value to the farmers of these countries.

什麼是排序?

 是一個術語,意思是對產品進行分級和分類。其實,農產品的分選是指根據大小、顏色、外觀等因素對水果等農產品進行分級,將雜質、變質和腐爛的水果和產品分開。在大多數情況下,分選是一種介紹。用於包裝農產品;同時,在現代社會的果蔬市場中,幾乎所有的果蔬都以分類和標籤的形式提供,這使客戶更容易識別產品的質量,並更定期地進行分銷和供應。今天,先進社會對各種農產品進行分級分類的分選科學技術和相關設備已經發展到在大多數大型農業單位或其附近都可以找到分選設備,便於初始包裝和運輸該產品也已完成,將為這些國家的農民增加更多價值。

? متاسفانه هنوز در کشور ما از نظر بسياري از مردم عادي، سورت و بسته بندي انواع ميوه، سبزي، خشکبار و… به عنوان يک بحث فانتزي، تجملي و لوکس است که سبب افزايش بهاي عرضه محصول مي شود و به ويژه قشر سنتي جامعه همچنان به مصرف محصولات عرضه شده به صورت فله اي و درجه بندي نشده ادامه مي دهند. سورتینگ برای محصولات مختلف از جمله سورتینگ مرغ، سورتینگ ماهی و سورتینگ گوشت قرمز انجام می شود. درجه بندي و بسته بندي محصولات کشاورزي، در نگهداري، محافظت و استانداردسازي محصول نقش داشته و عرضه محصولات حد و اندازه هاي يکسان، سورت و بسته بندي شده، يافتن بازارهاي جديد خارجي و افزايش صادرات و ورود ارز به کشور است.

? چه بسيار از محصولات و فرآورده هاي مرغوب و منحصر به فرد کشور پهناور ايران نظير زعفران، مرکبات، خرما، پسته، توت فرنگي، انواع خشکبار (ميوه هاي خشک، برگه هاي ميوه، کشمش و…) که به دليل عدم رعايت اصول و استانداردهاي سورتينگ، بسته بندي و عرضه به صورت فله اي، توانايي و اجازه نفوذ و رقابت در بازارهاي خارجي را نداشته و بخش قابل توجهي از آنها نيز تبديل به ضايعات مي شود.

? Unfortunately, in our country, for many ordinary people, sorting and packing all kinds of fruits, vegetables, nuts and… as a fantasy, luxury and luxury debate that increases the price of the product and especially the traditional strata of society is still They continue to consume the products offered in bulk and not graded. Sorting is done for different products such as chicken sorting, fish sorting and red meat sorting. Grading and packaging of agricultural products play a role in the maintenance, protection and standardization of the product and the supply of products of the same size and range, sorted and packaged, finding new foreign markets and increasing exports and foreign exchange inflows into the country.

? استفاده از محصولات کشاورزي سورت و بسته بندي شده موجب توسعه فروشگاه هاي مدرن زنجيره اي و حذف تدريجي فروشگاه هاي سنتي عرضه محصولات صنعتي مي شود که يکي از نتايج آن، کاهش رشد فضاي تجاري کوچک و سنتي در فضاي مسکوني و نيز يکنواختي در قيمت محصول عرضه شده و سيستم عرضه و کنترل مدرن تر است. فروش انواع محصولات کشاورزي اعم از ميوه، سبزي ها، گوشت، مرغ، خشکبار و… به صورت درجه بندي و بسته بندي شده در قطعات و اندازه هاي یکسان و استاندارد، سبب رشد تجارت الکترونيکي در آينده خواهد شد و بسياري از خريداران مي توانند محصولات سورت و بسته بندي شده ي استاندارد را از طريق سفارش تلفني و يا خريد اينترنتي تهيه نمايند و اين امر در آينده موجب حذف برخي از سفرهاي بيهوده ي درون شهري که در حال حاضر به منظور جستجو براي خريد انواع محصولات کشاورزي است، خواهد شد.

? The use of sorted and packaged agricultural products leads to the development of modern chain stores and the gradual elimination of traditional stores offering industrial products, one of the results of which is the reduction of small and traditional commercial space growth in residential space and uniformity in product prices. Supplied and the supply and control system is more modern. Selling a variety of agricultural products, including fruits, vegetables, meat, poultry, nuts, and graded and packaged in the same and standard parts and sizes, will lead to the growth of e-commerce in the future, and many buyers can buy products. Provide standard sorts and packages by telephone or online shopping, and this will eliminate some of the futile city trips that are currently being sought to purchase a variety of agricultural products.

? هم اکنون بسياري از زنان به ويژه در شهرهاي بزرگ کشور، دوشادوش مردان در خارج از منزل اشتغال داشته و براي خريد انواع مايحتاج غذايي مصرفي خويش فرصت کمتري نسبت به گذشته دارند و خريداري از فروشگاه هاي مدرن عرضه کننده ميوه و سبزي، گوشت و… سورت، درجه بندي و بسته بندي شده راجست وجو، بحث و چانه زني با فروشندگان سنتي محصولات فله اي ترجيح خواهند داد.

زنان Now many women, especially in the big cities of the country, work outside the home alongside men and have less opportunity to buy all kinds of food items than in the past, and buy from modern stores that supply fruits and vegetables, meat and… Sort, graded and packaged will prefer to negotiate, debate and bargain with traditional sellers of bulk products.

? جالب است بدانيد که ثابت شده سورتينگ در کاهش آلودگي پسته به آفلاتوکسين موثر است. براساس تحقيقات انجام شده در کشور، بيشترين عامل آلودگي محموله هاي صادراتي پسته به دليل کافي نبودن عمليات جداسازي پسته هاي لکه دار است و اين امر نشان مي دهد که ترمينال ها و شرکت هاي صادرکننده پسته بايد توجه بيشتري به استقرار سيستم هاي جداسازي مشاهده اي پسته داشته باشند.

. It is interesting to know that sorting has been proven to be effective in reducing aflatoxin contamination of pistachios. According to research conducted in the country, the most common cause of contamination of pistachio export shipments is due to insufficient separation of spotted pistachios, and this shows that terminals and companies exporting pistachios should pay more attention to the establishment of observational separation systems for pistachios. Have.

? سورتينگ مرکبات در کاهش ضايعات ناشي از حمل و نقل فله اي مرکبات و ساير ميوه هاي نرم تأثير دارد چرا که سورتينگ اوليه در جعبه هاي حمل ميوه سبب توزيع متعادل فشار ناشي از وزن ميوه ها در داخل جعبه ها مي شود و از فشار بيش از حد، ترک خوردگي و له شدن ميوه هاي زيرين در اثر حمل و نقل کاسته خواهد شد.

 Citrus sorting is effective in reducing waste caused by bulk transportation of citrus and other soft fruits because the initial sorting in fruit boxes causes a balanced distribution of pressure due to the weight of fruits inside the boxes and the pressure is more than Limit, cracking and crushing of the lower fruits will be reduced due to transportation.

به مدیریت:طالبی

Managed by: Talebi

經營者:塔萊比

http://www.khazarmachines.ir

پوست کن لاستیکی شالی: ظرفیت۵۰تن اتوماتیک

Shawl rubber peeler: 50 ton automatic capacity

 

سفیدکن برنج :ظرفیت ۲/۵تن

Rice bleach: capacity 2.5 tons

 

جداساز شالی (پادیه):۱۰طبقه

Shali separator (padiyeh): 10 floors

 

سفید کن برنج تیپ ۱۸ظرفیت ۲تن

Type 18 rice bleach with a capacity of 2 tons

 

الواتر (بالابر) قاشقکی شالی مدل گیربکسی ظرفیت متفاوت

Alvater (lift) spoon paddy gearbox model of different capacity

 

بوجاری برنج مدل دو طبقه

Two-story model rice mill

 

آسیاب سبوس شالی(دوکوب)ظرفیت ۷۰تن

Rice bran mill (Dokoub) with a capacity of 70 tons

 

دم شکن شالی ظرفیت۳ تنبر ساعت

Rice brewer with a capacity of 3 tons per hour

 

خطوط شالیکوبی مدرن

Modern paddy lines

 

بالابر کیسه شالی ظرفیت ۱۲۰ کیلو

Lift bag with a capacity of 120 kg

 

سنگ گیر شالی ظرفیت ۳تن

Rice shaker with a capacity of 3 tons

 

خطوط سورتینگ برنج و پرکن بسته بندی برنج

Rice sorting lines and rice packing filler

 

ارلوک  ۱۲لیتری سبوس شالی

Arlock 12 liters of rice bran

 

فن مکنده هوا

Air suction fan

 

آسیاب (سنگی )مخصوص پودری

Special (stone) mill for powder

 

آسیاب چکشی آرد پودری

Powdered flour hammer mill

 

 

 

 

ساخت ماشین آلات صنعتی در تالش گیلان , انواع ماشین آلات صنعتی در تالش , ماشین آلات شالیکوبی و سورتینگ میهن ماشین خزر در گیلان , دستگاه بسته بندی و پوست کن شالی در گیلان , انواع ماشین آلات برنجکوبی , کاربرد انواع ماشین آلات برنجکوبی و سورتینگ , سفیدکن برنج , جداساز شالی ,