نمایشگاه اتومبیل ابریشم بورس نیسان، سایپا، وانت و سواری

به مدیریت آقای خورشیدی