پرده سرای حافظی

سیاهکل، بالاتر از کفش ملی، روبروی تعاونی فرهنگیان

به مدیریت آقای حافظی