آدرس: رشت، پارک شهر، روبروی اداره آب

تلفن همراه: 09112360297