کبابی دنج

کباب دوش، کوبیده مخصوص، کباب ترش، دل و جگر، جوجه و بال زعفران، پلو کباب مخصوص

به مدیریت آقای نخجوان