دندانپزشکی دکتر توماج شیخلی

جراح-دندان پزشک

 فارغ التحصیل از آکادمی دندانپزشکی اروپاD.D.S