مصالح ساختمانی و پیمانکاری امیدی

تولید و توزیع آهک و بلوک امیدی در طبس

مصالح ساختمانی و پیمانکاری امیدی

⭕️وظایف پیمانکار ساختمان

صحت انجام کلیه عملیات ساختماني

رعایت مقررات ملی ساختمان

رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی

رعایت محتوای پروانه ساختمان

رعایت نقشه های مصوب مرجع صدور پروانه ساختمان

رعایت اصول ایمنی و حفاظت کارگاه و مسائل زیست محیطی

تهیه برنامه زمانبندی کارهای اجرایی هماهنگی با ناظر

بررسی نقشه ها قبل از اجرا

استفاده از مهندسان رشته های دیگرو اشخاص دارای صلاحیت حرفه ای حسب مورد

استفاده از مصالح مناسب بویژه مصالح دارای استاندارد اجباری

تهیه نقشه هایی چون ساخت

مسئولیت های ناشی از قراردادهای منعقده با اشخاص مختلف

مسئولیت های ناشی از سایر قوانین از جمله قانون کار، تامین اجتماعی و قوانین وزارت کار

______________________________________________________________________________________________________________________________

مصالح ساختمانی و پیمانکاری امیدی

کارگاه بلوک زنی

مصالح ساختمانی و پیمانکاری امیدی

 

 

⭕️چاه ارت چیست؟

چاه ارت(earth) در مفهوم به معنی زمین است که نام دیگر آنسیستم اتصال زمین است.
سیستم اتصال به زمیندارای چاه ارت و سیم اتصال است. وظیفه چاه ارت وصل کردن هرگونه جریان الکتریکی به زمین است که این عملکرد بیشتربرای جلوگیری از برق گرفتگی صورت میگیرد.
به عبارتی بهتر باوصل کردن تمام دستگاه های برقی صنعتی , مخابراتی و خانگی با سیم اتصال به چاه ارت یک سیستم ارتینگرا به وجود آورده ایم.
هدف از اجرای سیستم ارتینگ جلوگیری از نشتی جریان الکتریکی و مدارات الکتریکی و جلوگیری از برق گرفتگی است که این مسئله در صنعت برق امر مهم و ضروری به حساب می آید.
در وصل کردن چاه ارت جریان الکتریکی باید دقت قابل توجهی انجام شود گاها شده است که در مواردی این سیم اتصال را به جای نادرستی متصل کرده اند که کار بسیار پر خطر و کشنده ایی است.
درهنگام اتصال كامل سيم هاي فاز به سيم ارت فيوز مربوط به آن فاز عمل كرده و جريان را قطع مي كند ودر هنگام اتصال كامل سيم نول به سيم ارت اگر مدار ارتينگ داراي فيوز محافظ جان (FI) باشد اين فيوز از 30 ميلی آمپر نشتي جريان به بالا را قطع مي كند وباعث قطع كامل جريان فاز و نول ميشود
لازم به ذكر است كه سيم ارت و سيم نول به ظاهر از نظر اينكه بي برق هستند بسياربه يكديگر شبيه هستند ولی در عمل دوسيم مستقل از هم وعملكردی متفاوت از يكديگر دارند, و هيچگاه نمی توان از يكي بجای ديگری استفاده كرد.
سيستم ارتينگامروزه كاربردي همانند خود برق را داراست و از اهميت بسيار ويژه اي برخوردار است. چنانكه در مخابرات بهسيستم های ارتينگ بسيار حساس و دقيق براي جلوگيری نويز در شبكه نياز است و نيز در شبكه های انتقال و توزيع برق كاربرد فراوان دارد؛ شبكه هاي برق گير بدون سيم ارت عملا بلا استفاده هستند.

مصالح ساختمانی و پیمانکاری امیدی

مصالح ساختمانی و پیمانکاری امیدی

مصالح ساختمانی و پیمانکاری امیدی

 تعاريف واژه های مورد استفاده در شهرداری

قطعه‌مالكيت: قطعه‌زمين‌داراي‌حدود مشخص و سند مالكيت رسمي .

تفكيك: تقسيم يك قطعه مالكيت به چند قطعه مالكيت جهت استفاده واحد يا مختلف(عكس عمل تجميع).

تجميع: ادغام چند قطعه مالكيت جهت استفاده واحد يا مختلف ( عكس عمل تفكيك )

مساحت قطعه مالكيت يا مساحت زمين : مساحت محاسبه شده از ابعاد مندرج در سند مالكيت رسمي .

سطح‌ساختماني‌ يا زيربنا: سطح ‌ساخته‌ شده‌ در مجموعه‌ طبقات‌ ساختمان .

ارتفاع ساختمان يا بنا : فاصله مرتفع ترين نقطه بام و در صورت وجود سقف شيبدار مرتفع ترين خط الراس بام از سطح گذر اصلي .

سطح‌معبر: متوسط‌ ارتفاع ‌بالاترين و پائين‌ترين نقطه گذرها ، گذرهاي مشرف به قطعه مالكيت .

پيلوت: قسمتي از ساختمان هم سطح گذر كه به صورت فضائي شامل ستونها و بدون ديوارهاي جداكننده بوده و فاصله زير سقف آن از گذر 20/2 الي 5/2 باشد.

زيرزمين: قسمتي از ساختمان كه ارتفاع روي سقف آن از سطح گذر در قسمت ‌مربوطه‌ حداكثر20/1 متر باشد ويا محوطه پيلوت .

طبقه همكف: قسمتي از ساختمان كه فاصله كف آن از سطح گذر حداكثر 20/1 متر و يا ارتفاع سقف آن از گذر بيش از 20/1 متر باشد و همچنين طبقه روي پيلوت .

طبقات‌فوقاني: كليه‌ طبقات ‌ساختمان‌ كه‌روي‌ طبقه ‌همكف ساخت شود .

برقطعه مالكيت يا بر زمين: قسمت يا قسمتهائي از حدود يك مالكيت كه مجاور گذر قرار داشته باشد.

فضاي آزاد (حياط): سطحي از قطعه مالكيت كه در آن هيچگونه ساختماني احداث نشده و فقط براي درختكاري ، گلكاري ، استخر . حوض ، آب نما ايوان غيرمسقف و ساير استفاده هاي محوطه سازي تخصيص داده شده باشد .

پاركينگ : محل نگهداري صرفاّ وسائل نقليه به غير از محوطه ادارات ، محلهاي كار و غيره كه هر آن قابل دسترسي باشد

ايوان: سطح سرپوشيده در طبقه همكف كه بين ساختمان و فضاي آزاد قرار گيرد

بالكن: سطح‌ سرپوشيده ‌در طبقات بنا كه حداقل يك‌طرف آن باز باشد .

تراس يا مهتابي : سطح ساختمان غير مسقف به غير از بام .

پيش‌آمدگي‌ یا كنسول: هرگونه ‌بيرون ‌آمدگي ‌ساختمان‌ در طبقات‌ فوقاني.

درخت : در ضوابط طرح تفصيلي اصفهان درخت به گياهاني اتلاق مي شود كه حداقل ارتفاع آن دو متر و محيط آن 50 سانتي متر باشد.

باغ: قطعه مالكيتي يا زميني كه به ازاء هر 5 متر مربع آن حداقل يك درخت وجود داشته باشد.

سطح مشرف: سطوحي از ساختمان كه در حريم اشراف ساختمان ديگري قرار گيرند

مصالح ساختمانی و پیمانکاری امیدی

مصالح ساختمانی و پیمانکاری امیدی

——————————————————————————————————————————————————-

کیفیت سیمان و عوامل دخیل در آن

وقتی از کیفیت سیمان بحث می شود درواقع از یک شاکله با اجزاء مختلف سخن می گوییم که نقص یکی از این اجزا ممکن است به ضعف و عیب کلی در سیمان بیانجامد.

در واقع کیفیت در سیمان به موضوع مقاومت منحصر نمی گردد بلکه پارامترهای بسیاری جهت تعیین کیفیت سیمان وجود دارند که به معرفی این عوامل می پردازیم.

ترکیبات اصلی سیمان
اکسیدهای فرعی سیمان
ریزی(نرمی) سیمان
زمان گیرش سیمان
انبساط(سلامت) سیمان
مقاومت فشاری سیمان
گرمازایی سیمان

——————————————————————————————————————————–
کوره آجرپزی

جدول وزنی میلگردها

میلگرد 8 = شاخه 12 متری 6 کیلوگرم

میلگرد 10 = شا خه 12 متردی 7.8 کیلوگرم

میلگرد 12 = شاخه 12 متری 11 کیلوگرم

میلگرد 14 = شاخه 12 متری 15 کیلوگرم

میلگرد 16 = شاخه 12 متری 20 کیلوگرم

میلگرد 18 = شاخه 12 متری 25 کیلوگرم

میلگرد 20 = شاخه 12 متری 30 کیلوگرم

میلگرد 22 = شاخه 12 متری 37 کیلوگرم

میلگرد 25 = شاخه 12 متری 47 کیلوگرم

میلگرد 28 = شاخه 12 متری 58 کیلوگرم

میلگرد 30 = شاخه 12 متری 66 کیلوگرم

میلگرد 32 = شاخه 12 متری 75 کیلوگرم

میلگرد 34 = شاخه 12 متری 85 کیلوگرم

میلگرد 36 = شاخه 12 متری 95 کیلوگرم

میلگرد 38 = شاخه 12 متری 106 کیلوگرم

میلگرد 40 = شاخه 12 متری 118 کیلوگرم

مصالح ساختمانی و پیمانکاری امیدی

——————————————————————————————————————————————————–

کیفیت سیمان و عوامل دخیل در آن 

وقتی از کیفیت سیمان بحث می شود درواقع از یک شاکله با اجزاء مختلف سخن می گوییم که نقص یکی از این اجزا ممکن است به ضعف و عیب کلی در سیمان بیانجامد.

در واقع کیفیت در سیمان به موضوع مقاومت منحصر نمی گردد بلکه پارامترهای بسیاری جهت تعیین کیفیت سیمان وجود دارند که به معرفی این عوامل می پردازیم.

ترکیبات اصلی سیمان
اکسیدهای فرعی سیمان
ریزی(نرمی) سیمان
زمان گیرش سیمان
انبساط(سلامت) سیمان
مقاومت فشاری سیمان
گرمازایی سیمان

مصالح ساختمانی و پیمانکاری امیدی

——————————————————————————————————————————–


مصالح ساختمانی 

مصالح ساختمانی به متریال هایی گفته می شود که از آن ها در احداث و تولید سازه های مختلف استفاده می شود. در احداث یک بنا مصالح مختلفی به کار می روند که به صورت طبیعی یا مصنوعی و خام یا ترکیبی بوده و هر کدام دارای ویژگی های منحصر بفرد می باشند

آشنایی با این مصالح به منظور ترسیم نقشه های ساختمانی و اجرای آن ها ضروری است، از این رو فعالان حوزه ساخت و ساز باید به خوبی با مواد و مصالح ساختمانی آشنا باشند تا سازه ای مقاوم و با دوام احداث نمایند. رایج ترین مصالحی که از گذشته تا امروز مورد استفاده قرار گرفته اند و همچنان جایگاه خود را در صنعت معماری و ساختمان سازی حفظ نموده اند چوب، سیمان، فلز، آجر و بتن می باشند.

این متریال ها به دلیل مقاومت بسیار بالا و هزینه مقرون بصرفه در پروژه های مختلف مورد استفاده قرار می گیرند. در دنیای مدرن امروز مصالح ساختمانی نوین توسط صنعتگران تولید و به بازار عرضه می شوند که در مقایسه با مصالح قدیمی قابلیت ها و مزایای بی شماری دارند.

انواع مصالح بر اساس جنس

اگر بخواهیم مصالح ساختمانی را بر اساس جنس دسته بندی کنیم می توانیم به دو دسته مصالح مرکب و مصالح ساده اشاره نماییم.

مصالح ساده
مصالح ساده به مصالح طبیعی یا مصنوعی گفته می شود که مواد تشکیل دهنده آن ها مشابه باشد. مصالحی نظیر شن، آجر، سیمان و بلوک جزء مصالح ساده به شمار می آیند.

مصالح مرکب
مصالح مرکب به مصالح طبیعی و یا مصنوعی گفته می شود که در تولید آن ها از چند متریال استفاده می گردد. انواع ملات، بتن و ایزوگام جزء مصالح مرکب هستند. 

——————————————————————————————————————————————————–


انواع پیمان و قراردادهای ساختمان؛

۱) پیمان مدیریت یا مدیریت پیمان

پیمان مدیریت همان طوری که از نامش بر می آید در آن کارفرما یا مالک، شخص یا یک شرکت ساختمانی را بر می گزیند تا مسِِئولیت و مدیریت اجرای پروژه ساختمانی را بر عهده گیرد.

بنابر این تعیین کلیه روشهای اجرای پروژه و استخدام نیروها به عهده پیمانکار پروژه است. در این روش شخص یا شرکت پیمانکار بابت مدیریت پروژه و تخصص درصدی از هزینه کل که شامل هزینه اجرا و تهیه مصالح و دستمزد است را دریافت می کند ولی قبل از هزینه های صورت گرفته در پروژه باید توافق طرفین قرارداد جلب شود. معمولا از طرف کارفرما مدیر مالی پروژه معرفی می گردد تا نظارت دقیق بر کلیه هزینه های ساخت پروژه داشته باشد.

در روش پیمان مدیریت یا مدیریت پیمان سود و مزایا برای هر دو طرف خواهد بود و در درجه اول کارفرما هیچ هزینه اضافی به پیمانکار پرداخت نمی کند و فقط هزینه نیروی انسانی و ماشینی و هزینه مصالح را پرداخت می کند ان هم با پیش فاکتورهای تایید شده کارفرما .

بنابراین در روش پیمان مدیریت کلیه هزینه ها کاهش چشمگیری می یابد و مدیریت هزینه نیز با کارفرما خواهد بود از طرفی شرکت ساختمانی هزینه ای بابت اجرای پروژه پرداخت نمی کند و تعهدات را بر عهده نخواهد داشت و فقط برای تخصص در مدیریت نیروها و اکیپ های کار آمد سودی به صورت درصدی از کل هزینه های اجرای پروژه دریافت می کند.

⚠️ پیمان مدیریت یکی از انواع قرارداد ساختمان می باشد و انواع دیگر در ذیل ذکر شده است.

۲) پیمان امانی

در روش پیمان امانی هیچ قراردادی با پیمانکاران خارجی بسته نمی شود و تمام مسئولیت های پروژه بر عهده کارفرما می باشد. در این روش پیمانی کارفرما تمامی مصالح و ماشین الات را تامین می کندو مدیریت اجرا نیز به عهده اوست.

در اینجا کارفرما و پیمانکار اشخاص حقوقی هستند .معمولا در چروژه های کوچک که نیاز به اتمام سریع پروژه است از این روش بهره می گیرند . در این روش دستگاه اجرایی یا کارفرما فرد یا افراد مورد اعتمادی را انتخاب می نماید و مسئولیت و مدیریت اجرای پروژه را بر عهده انها می گذارد.

کلیه هزینه هایی که واحد یا شخص امانی در نظر می گیرد به غهده کارفرما یا دستگاه اجرایی است. به طور کل می توان گفت که واحد امانی از هزینه های کارگاه هیچ نفع و سودی نخواهد برد و به دلیل استخدام فقط حقوق از کارفرما دریافت می کند. مزایای این روش اینست که سود شرکت پیمانکار عمومی حذف می شود و حتی کاهش هزینه برای بازرسی و کارمندی محسوس است.

۳) پیمان های دستمزدی

پیمان های دستمزدی پیمان هایی هستند که تهیه مصالح مورد نیاز اجرای پروژه به عهده کارفرما است و اجرای عملیات بر عهده شرکت پیمانکاری یا شخص صورت می گیرد. بنابر این در این گونه پیمان ها شرکت پیمانکار از بابت اجرای عملیات فقط دستمزد اجرا دریافت می کند.

در این چیمان ها تهیه وسایل و ابزار الات بر عهده شرکت پیمانکار است. این نوع چیمان ها بیشتر به نفع طرفین یعنی کارفرما و پیمانکار ساختمان خواهد بود. به دلیل اینکه کارفرما مصالح را با توجه به سلیقه و تشخیص خود از لحاظ نوع و جنس و تعداد آن تهیه می کند و انها را بر اساس بودجه خود تعیین می کند و هر موقع نیز مشکل مالی برخورد کرد می تواند کار را تعطیل نماید.

چون شرکت پیمانکار نیز فقط دستمزد نیروی انسانی را پرداخت می کند ،در صورت تعطیلی کار به خاطر مشکلات مالی چندان مشکلی پیش نخواهد آمد.معمولا این گونه پیمان ها در پروژه های پیمان مدیریت یا مدیریت پیمان کاربرد بیشتری دارد.

۴) پیمان های خاص ( گلوبال )

در پروژه های زیادی کارفرمایان تمایل دارند بدون دخالت در ریز قیمتهای اجرای پروژه و مسائل اجرایی مدیریت و اجرای پروژه را طوری به شرکت پیمانکار واگذار کنند، قیمت مبلغ پیمان بر اساس قیمت های پایه نبوده و به شکل کلی می باشد و پرداختها نیز به صورت مرحله ای و یا درصد اجرای پروژه صورت می گیرد .

به طور مثال در خیلی از پروژه های نفت و گاز اجرای خط لوله یا اجرای جزئیات پروژه نفت و گاز با خصوصیات روشن و معلوم ، با یک قیمت کلی به یک شرکت پیمانکاری واگذار می شود و کارفرما بر قیمتهای پایه عملیات اجرایی مداخله ای ندارد و بر اساس پیشرفت فیزیکی پروژه به همان نسبت که در قرارداد هست پرداخت می نماید .

بنابر این در طول پروژه معمولا از مشکلات بین کارفرما و پیمانکار خبری نیست در نتیجه شرکت پیمانکار در فکر اجرای پروژه و پیشرفت فیزیکی آن است نه حجم عملیات و کمیت آن.

پیمانکاری چیست؟

به طور کلی عملیات ساخت و ساز که توسط یک شرکت پیمانکاری برنامه‌ریزی و اجرا می‌شود، در حوزه فعالیت‌های پیمانکاری ساختمان قرار می‌گیرد. شرکت‌ها و افرادیکه در حوزه پیمانکاری پروژه‌های ساختمانی فعالیت می‌کنند، در حقیقت، یک ارتباط نزدیک با صاحب ملک یا یک پروژه غیر مسکونی دارند.

——————————————————————————————————————————————————-

نکاتی‌ که مهندس ناظر پیش از بتن ریزی سقف تیرچه_بلوک باید کنترل کنیم؟

کنترل ها:

۱- کنترل تعداد آرماتورهای سراسری تیر مطابق نقشه

۲- کنترل فاصله آرماتورهای طولی از هم

۳- کنترل رعایت فاصله بینابینی خاموت های تیر

۴- کنترل اجرای اولین خاموت تیر در بر ستون (طبق آیین نامه حداکثر ۶ سانتیمتر است)

۵- کنترل خیز منفی سقف تیرچه بلوک

۶- کنترل عدم وجود شن و ماسه و فوم و … در قالب ها

۷- کنترل اجرای ادکا برای هر تیرچه

۸- کنترل اجرای کلاف عرضی (میلگردهای طولی و عرضی ژوئن)

۹- کنترل فاصله بینابینی شمع های زیر سقف (طبق تجربه حداکثر ۸۰ سانتیمتر)

۱۰-کنترل خیس کردن بلوک سقف تیرچه بلوک هنگام بتن ریزی

۱۱- کنترل رعایت کاور تیرهای بتنی

۱۲- کنترل رعایت آرماتورهای تقویتی تیر

۱۳- کنترل رعایت آرماتورهای حرارتی و تقویتی دال سقف (فاصله بینابینی و صاف بودن اجرا)

۱۴- اجرا کردن خاموت های ستون در محل فصل مشترک تیر به ستون (مهم)

۱۵- کنترل ته بسته بودن بلوک سیمانی یا بتنی در محل هایی که احتمال ورود بتن به داخل آن وجود دارد مثل محل تماس با تیرها و …

کاور برای تامین فاصله ی مناسب برای جلوگیری از نفوذ یون های کلر و دی اکسید کربن و … است تا جلوی خوردگی فولاد گرفته شود و هسته ی بتنی از آسیب در امان باشد. در حالی که این میلگرد رامکا در معرض زنگ زدگی است و با ازدیاد حجم موجب ایجاد فاصله ی لازم در بتن برای نفوذ مواد مضر برای فولاد و بتن هسته را فراهم میکند.

به مدیریت:امیدی

دفتر:طبس،بلوار امام رضا (ع)
کارگاه:جنب معاینه فنی سنگین

——————————————————————————————————————————————————-

لیست قیمت گچکاری ساختمان سال 1401

لیست قیمت سفت کاری ساختمان سال 1401

آجر , بلوک , آهک , شن , سیمان , گچ , پیمانکاری در طبس , مصالح ساختمانی در طبس , خرید و فروش مصالح ساختمانی در طبس , میلگرد , جرثقیل , 

Reviews


Warning: number_format() expects parameter 1 to be float, string given in /home/zmat/domains/zmat.ir/public_html/wp-content/themes/directory2/ait-theme/@framework/vendor/nette-closures.min.inc on line 576
1
Submit your rating

Leave a Review

captcha-input
قیمت
مکان
برخورد
خدمات
کیفیت
Publishing ...
Your rating has been successfully sent
Please fill out all fields
Captcha check failed
طحان 6 مرداد 1401 11:45 بعد از ظهر
قیمت
مکان
برخورد
خدمات
کیفیت

ok