کارگاه پرسکاری نمونه

? طراحی و ساخت قالب های پروگراسیو

? تولید قطعات سر سیم خودرو

? کابلشو و انشعابی

? بسط باطری و خدمات پرسکاری

 

مدیریت: آقای محبوبی

 

 

کارگاه پرسکاری نمونه در چناران, کارگاه پرسکاری در چناران, خدنات پرسکاری در چناران