دفتر اسناد رسمی و تبلیغات صحیح برای خدمات آنها

دﻓﺎﺗﺮ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﻧﻬﺎدی دارای ﻫﺪﻓﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻬﺖ ﻧﯿﻞ ﺑﻪ آن اﻫﺪاف رﻋﺎﯾﺖ ﺷﺮاﯾﻂ ﻗﻮاﻋﺪ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﻟﺰاﻣﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺪف دﻓﺎﺗﺮ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﯽ را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح وﻇﺎﯾﻒ ﻣﻨﺪرج در ﻣﺎده ۴۹ ﻗﺎﻧﻮن ﺛﺒﺖ ﻣﯽ ﺗﻮان: ﺗﻨﻈﯿﻢ رواﺑﻂ ﺣﻘﻮﻗﯽ اﺷﺨﺎص و اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ اﻧﻮاع ﻗﺮاردادﻫﺎ، ﻗﺮارﻫﺎ، ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺗﻌﻬﺪات اﺷﺨﺎص از ﻃﺮﯾﻖ ﺛﺒﺖ اﻧﻮاع اﺳﻨﺎد ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺑﺮﺷﻤﺮد.

ﻏﯿﺮ از ﻣﻮارد ﻣﺬﮐﻮر ﮐﻪ رﺳﺎﻟﺖ اﺻﻠﯽ دﻓﺎﺗﺮ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد اﻗﺪاﻣﺎت اﯾﻦ دﻓﺎﺗﺮ ﺑﺮ ﺳﺎﯾﺮ اﻋﻤﺎل و وﻗﺎﯾﻊ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬار اﺳﺖ. ﺛﺒﺖ اﻗﺮار زوﺟﯿﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺤﮑﯿﻢ ﺑﻨﯿﺎن ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﯽ ﮔﺮدد، اﺟﺮای ﻣﻘﺮرات اﺳﺘﻤﻼک اﺗﺒﺎع ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ و… ﺗﻨﻬﺎ دوﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬار ﮐﺎرﮐﺪ دﻓﺎﺗﺮ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﯽ در اﺑﻌﺎد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﮐﺎر دﻓﺘﺮ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﯽ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻗﺮاردادﻫﺎ ﻋﻘﻮد و ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻨﻈﯿﻢ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﻋﻘﻮد ﺑﯿﺎن ﮔﺸﺘﻪ اﻣﺎ اﯾﻨﮑﻪ در دﻓﺎﺗﺮ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﯽ و ﺑﺎ ﺻﺪور ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻣﺘﻌﺪد ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ را ﺑﺎ ﻗﻮاﻋﺪ ﺛﺒﺘﯽ ﻋﺠﯿﻦ ﻧﻤﻮد و ﺳﻨﺪی ﺑﺪون ﺧﺪﺷﻪ و اﯾﺮاد ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﻤﻮد ﮐﺎری دﺷﻮار اﺳﺖ.

وظایف سردفتران و دفتریاران در دفتر اسناد رسمی

ماده ۴۹ قانون ثبت امور زیر را وظیفه مسئولین دفاتر دانسته است: ثبت کردن اسناد‌ مطابق‌ قانون دادن سواد مصدق‌ از‌ وظایف اسناد ثبت شده به اشخاص که مطابق مقررات حق گرفتن سواد را دارند. تصدیق صحت امضاء اسنادی که امانت می گذارند.‌ قبول‌ و حفظ رعایت شرایط شکلی‌ تنظیم‌ اسناد

حال با زمات میتوانید خدمات متفاوت خود را به جهانیان معرفی کنید و از طریق تبلیغات و معرفی بهتر شغل خود سعی بر جذب مشتری و جلب رضایت آنان را هدف قرار هید

زمات در این زمینه یاری گر شما خواهد بود...

پس با ما همراه باشید...

Showing 2 from 2 Items

Toggle Filters
Count
Sort by
Order

تولیدی درب و پنجره سام پنجره ✔️ با چندین سال سابقه کاری در زمینه طراحی تولید و نصب انواع درب وپنجره دوجداره و سه جداره upvc و انواع توریهای پلیسه وساده ✔️ پنجرهای دوجداره ، شیشه سکوریت ، کرکره برقی ، درب اتوماتیک و توری پشه بند