استحكام استخوان و دندان با مصرف ماهي

استحكام استخوان و دندان با مصرف ماهي

استحکام دندان های خود کمک کنیم فلوئور همچنین در پیشگیری از استئوپروز یا پوکی استخوان(لینک) مؤثر است. ماهی دریا از بهترین منابع…